Regulament Campanie Promotionala "INSTEL TE PREMIAZA"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “INSTEL TE PREMIAZA ” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata de SC INSTEL TOP GRUP SRL cu sediul in com. Paulesti, sat Gageni, nr.671A, jud. Prahova, cod fiscal RO23593934, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/899/2008, operator de date cu caracter personal, (denumit in continuare „INSTEL TOP GRUP” sau Organizatorul).

Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public, conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe site-ul https://www.instelgrup.ro/Campanie_itg.

Prin simpla participare la Campanie, Participantii declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulament Oficial” sau “Regulamentul”) potrivit celor mentionate in cuprinsul sau.

Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand  in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului.

Organizatorul  isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei , precum si dreptul de a inceta Campania inainte de termen, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmand ca modificarile si/ sau completarile sa fie facute publice in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala prin intermediul site-ului www.instelgrup.ro/Campanie_itg, cu cel putin 24 ore inainte ca modificarile sa intre in vigoare.

Organizatorul va colecta datele cu caracter personal ale participantilor, va asigura si va preda premiile castigatorilor si va face toate demersurile necesare in vederea organizarii si desfasurarii in conditii optime a campaniei.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ARIA DE DESFASURARE

Campania promotionala se va desfasura pe teritoriul Romaniei in perioada 1 august 2021, ora 00:00:00 – 30 septembrie 2021, ora 23:59:59 (inclusiv), in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament oficial, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare pe intreg teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Aceasta campanie promotionala este adresata exclusiv persoanelor juridice cu sediul social in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului regulament Oficial (denumiti in continuare „Participantii”) si indeplinesc simultan conditiile din Sectiunea 6.

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor acestora: sotii/sotiile sau rudele de gradul intai ale acestora.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Produsele participante la Campanie sunt prezentate pe site-ul www.instelgrup.ro, categoriile ELECTRICE si LOCALIZARE,  precum  si in Anexa nr. 1 « Lista produselor participante «.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Pentru a putea participa la Campanie un participant trebuie:

ü  sa isi creeze cont de utilizator sau sa intre in contul deja creat pe site-ul www.instelgrup.ro;

ü  sa achizitioneze produsele mentionate in Sectiunea 5 in intervalul derularii campaniei;

ü  sa plaseze comenzi de peste 400 lei fara TVA;

ü  sa respecte conditiiile contractuale privind plata facturilor.

               Comenzile de achizitie se valideaza de catre Organizator pe parcursul derularii Campaniei.

La sfarsitul Campaniei, comenzile facturate se cumuleaza.

Totalul comenzilor facturate care vor atinge unul dintre pragurile prezentate in Sectiunea 7, beneficiaza de premiile oferite in Campanie.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

 In cadrul Campaniei vor fi acordate premii  in functie de praguri de achizitie, respectand conditiile de participare prezentate in Sectiunea 6 a prezentului Regulament, dupa cum urmeaza:

 

ü  Pragul 1 : atins pentru facturi validate cu o valoare cumulata de peste 10.000 lei fara TVA 

Premiu:    Kit Tastatura + Mouse Wireless Microsoft (valoare estimata 200 lei );

ü  Pragul 2 : atins pentru facturi validate cu o valoare cumulata de peste 20.000 lei fara TVA

Premiu: Filtru apa potabila 3M Aqua-Pure Complete, capacitate 4000l, carbune activ Carbon  Block bacteriostatic    sau   HDD extern Seagate Portable 2TB, (valoare estimata 450 lei) ;

ü  Pragul 3 : atins pentru facturi validate cu o valoare cumulata de peste 50.000 lei fara TVA      

              Premiu: Telefon mobil Huawei P40 Lite (valoare estimata 1000 lei);

ü  Pragul 4 : atins pentru facturi validate cu o valoare cumulata de peste 100.000 lei fara TVA

Premiu: Ceas Apple Watch 3 42 mm   sau    Ceas Smartwatch Samsung Gear S3 (valoare estimata 1800lei);

ü  Pragul 5 : atins pentru facturi validate cu o valoare cumulata de peste 140.000 lei fara TVA

Premiu: Telefon Samsung Galaxy S20  sau  Telefon Apple iPhone  11 64GB (valoare  estimata 3000 lei).

 

SECTIUNEA 8. VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ATRIBUIREA PREMIILOR

               Premiile vor fi revendicate de catre angajatii firmelor participante dupa indeplinirea conditiilor din Sectiunea 6 si dupa completarea “Formularului de revendicare premii” care poate fi descarcat de pe site-ul  https://www.instelgrup.ro/Campanie_itg.

Termenul limita de transmitere a formularului de revendicare premii este 31.10.2021.

Formularul de revendicare premii se transmite prin e-mail la adresa office@instelgrup.ro.. Acesta se inregistreaza doar dupa confirmarea primirii de catre Organizator.

Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.

Validarea castigatorilor se face de catre Organizator, dupa ce s-a constatat indeplinirea tuturor conditiilor din Sectiunea 6.

Din dorinta de a nu prejudicia niciun client care doreste sa participe la prezenta campanie promotionala, Organizatorul isi rezerva dreptul sa poata efectua verificari cu privire la respectarea prevederilor prezentului Regulament in ceea ce priveste corecta participare la Campania promotionala. Prin urmare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta conditiile prezentului Regulament Oficial sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

Premiile nu pot fi revendicate pana nu se constata ca toate obligatiunile la plata sunt la zi.

Premiile vor fi predate pe baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre delegatul INSTEL TOP GRUP si cel al firmei participante.

Premiile se acorda in limita stocului disponibil doar la sfarsitul campaniei, in maxim 30 de  zile de la data incheierii campaniei .

In cazul in care un produs nu mai este disponibil, Organizatorul va inlocui produsul respectiv cu unul asemanator ca si caracteristici  sau cu unul ales de participant din premiile prezentate in acest regulament.

 

SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul Oficial al campaniei promotionale se gaseste afisat pe site-ul www.instelgrup.ro/Campanie_itg si poate fi solicitat si pus la dispozitia oricarui participant, in mod gratuit, in baza unei cereri  adresate pe adresa de email office@instelgrup.ro.

 

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Furnizorul se angajează să păstreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Campanie si să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Prin participarea la campania promotionala, participantii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale sa intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.

Organizatorul se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu exceptia persoanelor implicate în organizarea campaniei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Datele personale prelucrate vor fi nume firma, nume si prenume reprezentant firma, adresa din actul de identitate, numar de telefon, email.

Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

De asemenea, organizatorul informeaza participanţii că beneficiază de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv : dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15). etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SC INSTEL TOP GRUP SRL la adresa sediului social sau pe email la office@instelgrup.ro.

 

SECTIUNEA 11. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE  NECORESPUNZATOARE

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire a premiului, nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului.

               Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

 

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

               Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

Organizatorul, daca invoca forta majora este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventuale litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezenta Campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Str Elipsei, nr. 6, Ploiesti, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la sfarsitul Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.


Anexa 1 - Lista produse participante.pdf Anexa 2 - Formular revendicare premii.pdf